Projekt „AKTYWNOŚĆ NA TAK!” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa na podstawie umowy nr rpmp.08.02.00-12-0170/20-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie w dniu 26.02.2021.

Celem głównym projektu jest zwiększenie do 31.10.2022 r. możliwości zatrudnienia 138 uczestników projektu (88K, 50M),  tj. osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, zamieszkujących powiaty woj. małopolskiego, w których wysokość stopy bezrobocia przewyższa średnią dla województwa, poprzez objęcie ich zindywidualizowanym i kompleksowym programem wsparcia realizowanym zgodnie z IPD, skutkujące podjęciem pracy przez min. 65 uczestników projektu.