Zapraszamy do projektu osoby powyżej 30 roku życia bierne zawodowo lub bezrobotne

Rekrutacja prowadzona jest w okresie od III 2021 do X 2022 średnio co miesięcznych turach lub do pozyskania założonej liczby uczestników projektu. Projekt zakłada 12 grup.

Lista osób zakwalifikowanych:

1 tura
lista rankingowa 1 grupa

2 tura
lista rankingowa 2 grupa

3 tura
lista rankingowa 3 grupa

4 tura
lista rankingowa 4 grupa

5 tura
lista rankingowa 5 grupa

6 tura
lista rankingowa 6 grupa

7 tura
lista rankingowa 7 grupa

8 tura
lista rankingowa 8 grupa

9 tura
lista rankingowa 9 grupa

10 tura
lista rankingowa 10 grupa

28.05.2021
ZAPYTANIE O CENĘ nr 1/ANT/PSY/2021

W związku z realizacją projektu „AKTYWNOŚĆ NA TAK!” nr RPMP.08.02.00-12-0170/20-00, realizowanego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego AMD GROUP Michał Drymajło zaprasza do złożenia oferty w przedmiocie przeprowadzenia Indywidualnego Wsparcia Motywacyjnego  (psychologicznego).