Nazwa projektu: „AKTYWNOŚĆ NA TAK!”

Projekt „AKTYWNOŚĆ NA TAK!” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa na podstawie umowy nr rpmp.08.02.00-12-0170/20-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie w dniu 26.02.2021.

Celem głównym projektu jest zwiększenie do 31.10.2022 r. możliwości zatrudnienia 138 uczestników projektu (88K, 50M),  tj. osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, zamieszkujących powiaty woj. małopolskiego, w których wysokość stopy bezrobocia przewyższa średnią dla województwa, poprzez objęcie ich zindywidualizowanym i kompleksowym programem wsparcia realizowanym zgodnie z IPD, skutkujące podjęciem pracy przez min. 65 uczestników projektu. 

Kwota dofinansowania: 1 964 657,31 zł 

Projekt zakłada realizację kompleksowej ścieżki opracowanej z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji każdego z uczestników projektu oraz uwarunkowań lokalnych i regionalnych rynku pracy.

Projekt zakłada realizację następujących zadań:

Zad. 1 Identyfikacja potrzeb uczestnika projektu wraz z opracowaniem IPD i indywidualnym poradnictwem

Zad 2 Indywidualne wsparcie motywacyjne

Zad 3 Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

Zad 4 Indywidualne pośrednictwo pracy

Zad 5 Zindywidualizowane wsparcie prowadzące do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji

Zad 6 Zindywidualizowane wsparcie prowadzące do rozwoju doświadczenia zawodowego

Obszar realizacji projektu: powiat chrzanowski, brzeski, dąbrowski, gorlicki, limanowski, nowosądecki, tarnów, tatrzański, wadowicki, wielicki, nowotarski, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski